Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PAPERLOVE

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedaż produktów papeteryjnych prowadzona jest przez Dom Aukcyjny Mebis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04 – 980) przy ul. Oleckiej 23 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115105, NIP: 526 23 83 200, Regon 013296750, tel. 22 872 90 62, adres e-mail: kontakt@paperlove.com.pl, zwaną dalej Sprzedającym.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta, zwanego dalej Kupującym. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. Z 2014 r. poz. Poz. 827).
3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.paperlove.com.pl, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego oraz zasady postępowania reklamacyjnego
4. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
5. Wszystkie produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.
6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia podłączonego do Internetu.
7. Umowy w Sklepie internetowym zawierane są w języku polskim.
8. Sprzedający prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY

I. Postanowienia ogólne.

1. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu internetowego PaperLove przy użyciu Konta bądź bez rejestracji. Warunkiem koniecznym złożenia zamówienia jest uzupełnienie formularza zamówienia.
2. Klient przy składaniu zamówienia może skorzystać z możliwości utworzenia Konta na stronie internetowej www.paperlove.com.pl. Brak posiadania konta nie utrudnia złożenia zamówienia.
3. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę bądź w dzień świąteczny będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
4. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 5 do 10 dni roboczych (z wyłączeniem sobót) liczony od ostatecznej akceptacji zamówienia, do jego wysłania. Sprzedawca zastrzega, że w trakcie sezonu świątecznego oraz urlopowego czas realizacji może być dłuższy niż wskazany powyżej. Informacje o powyższych przestojach przekazywane będą za pomocą portalu społecznościowego www.facebook.com/ZaproszeniaPaperLove/ – na koncie profilowym PaperLove oraz na stronie internetowej www.paperlove.com.pl.
5. Wykonanie usługi w trybie ekspresowym uzależnione jest od akceptacji Sprzedającego. W przypadku realizacji takiego zamówienia wykonanie następuje w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych (nie wliczając sobót), a koszt zamówienia wzrasta o 100% wartości od podstawowej ceny.
6. Za ostateczną akceptację zamówienia uważa się spełnienie przez Klienta łącznie następujących warunków:
a. potwierdzenie formularza zamówienia,
b. dokonanie płatności w wysokości wskazanej przez Sprzedającego.
7. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu za pośrednictwem poczty mailowej.
8. Ostateczna akceptacja jest równoznaczna z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym. Po wyrażeniu ostatecznej akcepcji przez Kupującego zamówienia nie można anulować.
9. Na stronie internetowej www.paperlove.com.pl oraz na portalu społecznościowym www.facebook.com na koncie profilowym PaperLove będą się ukazywać informacje dotyczące promocji, zniżek, kuponów rabatowych mających wpływ na obniżenie ceny złożonego Zamówienia. Promocje te nie łączą się.

II. Zamówienie personalizowane – Papeteria ślubna

1. Podczas składania zamówienia przez Kupującego należy podać w formularzu zamówieniowym: ilość, rodzaj i typ papeterii.
2. Informacje dotyczące treści papeterii, powinny być załączone w formacie doc., docx., xls., xlsx i nie mogą przekraczać przypisanej do zakupionego zaproszenia maksymalnej liczby słów, a także powinny zawierać:
a. tekst zaproszenia,
b. imiona i nazwiska Pary Młodej,
c. datę i godzinę ceremonii ślubnej,
d. miejsce zaślubin wraz z nazwą kościoła lub nazwą USC,
e. miejsce przyjęcia weselnego,
f. informacje dotyczące potwierdzenie przybycia- numer telefonu i data,
g. listę gości weselnych (z odmienionymi imionami i nazwiskami, bez numeracji).
3. Sprzedający po otrzymaniu informacji określonych w ust. 1, 2 przekazuje Kupującemu projekt zamówienia w postaci pliku w formacie PDF. W przypadku akcepcji projektu przez Klienta zamówienie zostaje przekazane do realizacji, a następnie wysłane na wskazany przez Kupującego adres lub przygotowane do odbioru osobistego, zależnie od ustaleń z Kupującym.
4. Kupujący w ramach wybranego projektu może dokonać 3 bezpłatne zmiany, po czym każda kolejna zmiana będzie obciążona opłatą w wysokości 10,00 zł. W przypadku powstania dodatkowych kosztów związanych z realizacją danego zamówienia, zostanie ono wykonane po uprzedniej płatności dokonanej przez Kupującego.

III. Zamówienie kartki okolicznościowe

1. Podczas składania zamówienia przez Kupującego należy podać w formularzu zamówieniowym:
– rodzaj kartki
* kolor
*z personalizacją / bez personalizacji,
– tekst do personalizacji,
– informacje o korzystaniu z usługi Poczta PaperLove,
– datę dostarczenia przesyłki,
– oraz ilość kartek,
2. Jeżeli składane jest zamówienie przez Kupującego na personalizowaną kartkę okolicznościową  należy podać informacje dotyczące spersonalizowanej treści. Dane te powinny być wpisane w dedykowanym okienku formularza zamówień, w takiej formie i odmianie w jakiej mają być umieszczone na kartce okolicznościowej.

IV. Projekt indywidualny

1.Istnieje możliwość złożenia przez Kupującego zamówienia w postaci projektu indywidualnego. Wybierając daną formę zamówienia Kupujący powinien wskazać styl, preferencje oraz ewentualnie inne kwestie dotyczące wykonania projektu. Kupujący może określić maksymalną cenę wykonania 1 sztuki papeterii (zaproszenia, kartki okolicznościowej, winietki, zawieszki, itp.), na podstawie której Sprzedający przedstawi wycenę produktu.
2. Cena za wykonanie projektu indywidualnego wynosi 300,00 zł. Sprzedający przyjmuje zlecenie po dokonaniu zapłaty przez Kupującego, a następnie Sprzedający w ciągu 10 dni roboczych przedstawia 2 propozycje projektów (w postaci pliku w formacie PDF) wraz z wyceną wykonania każdego z nich. Podana cena dotyczy jednej sztuki danego rodzaju papeterii.
3. Po dokonaniu wyboru projektu przez Kupującego należy podać informacje określone w ust. II pkt. 1, jeśli projekt dotyczy zaproszenia, a w przypadku kartki okolicznościowej informacje zgodne z ust. III. Sprzedający na podstawie podanych przez Kupującego danych przekazuje mu bezpłatną próbkę wybranego projektu.
4. Kupujący w ramach wybranego projektu może dokonać 3 bezpłatne zmiany, po czym każda kolejna zmiana będzie obciążona opłatą w wysokości 10,00 zł. W przypadku powstania dodatkowych kosztów związanych z realizacją danego zamówienia, zostanie ono wykonane po uprzedniej płatności dokonanej przez Kupującego.
5. Sprzedający zastrzega, że cena wykonania projektu indywidualnego nie zawiera przeniesienia autorskich praw majątkowych i jest ceną za wykonanie projektu.

V. POCZTA PAPERLOVE

1. Sprzedający udostępnia kupującemu usługę Poczta PaperLove, w ramach której Sprzedający wysyła w imieniu Kupującego spersonalizowaną kartkę okolicznościową na wskazany przez Kupującego adres, a Kupujący otrzymuje mailem potwierdzenie nadania listu.
2. Aby skorzystać z usługi Poczty PaperLove należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej www.paperlove.com.pl w zakładce Poczta PaperLove a następnie poproś o kontakt. Po odpowiednim wypełnieniu i przesłaniu formularza kontaktujemy się osobiście z klientem poprzez wybraną formę współpracy.

wybrać odpowiednią opcję dostępną przy zakupie kartki okolicznościowej oraz podać dane adresata Zasady dotyczące płatności określa § 3, a koszty i terminy dostawy § 4 niniejszego regulaminu.

3. Koszt usługi Poczta Paperlove będzie kwotą jednorazową i wynosić będzie 150 zł brutto. Do ceny wskazanej usługi należy również doliczyć cenę znaczka pocztowego według aktualnego cennika Poczty Polskiej zgodnie z wybraną formą wysyłki tj.:

list polecony ekonomiczny rozm. S – 5,90 zł , list polecony priorytetowy rozm. S- 8,40 zł

list polecony ekonomiczny rozm. M – 6,30 zł , list polecony priorytetowy rozm. M- 8,70 zł

Powyższe ceny przesyłek podane w oparciu o cennik z dnia 29.09.2020 r.

§ 3. FORMA PŁATNOŚCI

1. Ceny produktów wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu w postaci faktury VAT.
3. Kupujący dokonuje wyboru płatności podczas składania zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:
– przelew na rachunek bankowy (automatyczne przekierowanie ze strony internetowej)
Dom Aukcyjny MEBIS sp. z o.o.
ul. Olecka 23
04 – 980 Warszawa
Nr rachunku: 78 1140 2062 0000 3431 2500 1002
– płatność za pomocą PayPal
– przelew tradycyjny: wpisując w tytule przelewu: imię i nazwisko_opłata za (zaproszenia/ zamówienie indywidualne/ kartkę okolicznościową, itp.)_nazwa zestawu,
- płatność internetowa https://www.shoplo.pl/pomoc/instrukcje/store/platnosci-shoplo/#bezposrednio-w-regulaminie

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

§ 4. DOSTAWA

1.Przesyłki wysyłane są pocztą priorytetową za pośrednictwem Poczty Polskiej lub jako przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.
2. Terminy dostarczenia podane przez Pocztę Polską są terminami deklarowanymi, a nie gwarantowanymi. Poczta Polska deklaruje, że przesyłki priorytetowe są dostarczane w następujących terminach:
– przesyłki do adresatów na terenie Polski są dostarczane w następnym dniu roboczym po dniu nadania
– przesyłki do adresatów na terenie Europy są dostarczane do trzeciego dnia roboczego po dniu nadania
– przesyłki do adresatów w dowolne miejsce na świecie są dostarczane do piątego dnia roboczego po dniu nadania
3. Przesyłki kurierskie DHL są doręczane w Polsce w terminie 1-2 dni roboczych, a za granicą w terminie do 5 dni roboczych (w zależności od kraju doręczenia) licząc od daty wysyłki podanej przez zamawiającego. Większość przesyłek kurierskich w Polsce jest doręczana w następnym dniu roboczym po wysyłce. Nie wysyłamy zamówień z opcją doręczenia na określoną godzinę.
Sprzedający przekazuje wykonane zamówienie przez:
a. list polecony priorytetowy na terenie Rzeczpospolitej Polski za opłatą 15,00 zł brutto,
b. list polecony priorytetowy o wadze do 350 g, poza granice Rzeczpospolitej Polski za opłatą 20,00 zł brutto
b. przesyłkę kurierską na terenie Rzeczpospolitej Polski za opłatą 25,00 zł brutto,
c. ekspresową przesyłkę kurierską na terenie Rzeczpospolitej Polski za opłatą 50,00 zł brutto:
– na życzenie klienta bądź
– w sytuacjach, w których istnieje ryzyko nie dotarcia zamówienia na wskazany czas zaślubin z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego,
d. odbiór osobisty w sposób ustalony ze Sprzedającym – opłata 0,00 zł
4. Koszty wysyłki ponosi Kupujący.
5. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za terminowość doręczenia przesyłki przez dostawcę usługi oraz zniszczenia powstałe w trakcie jej realizacji.

§ 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Produkty zamówione u Sprzedającego, tj. po dokonaniu ostatecznej akceptacji przez Kupującego nie podlegają zwrotom. Podstawą do wyłączenia przedmiotowego prawa stanowi art. 38 pkt. 1 i 3 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 817). Wszystkie rodzaje papeterii prezentowane przez PaperLove stanowią pierwowzór i mogą być dostosowywane zgodnie z wytycznymi Kupującego, który zobowiązany jest do poszanowania zasad określonych w niniejszym Regulaminie (zgodnie z wybranym rodzajem zamówienia).

§ 6. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

1. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z któregokolwiek etapu zamówienia, Zleceniodawca zapłaci 50% wartości niezrealizowanego zamówienia.
2. W przypadku nieodebrania zamówienia w ostatecznym terminie, który Strony ustalają na dzień ślubu uznaje się zamówienie za zrealizowane, a Sprzedający zachowuje prawo do całości wynagrodzenia.

§ 7. REKLAMACJE

1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zaproszeń oraz innych produktów papeteryjnych nieobarczonych wadą.
2. W przypadku ujawnienia wady lub uszkodzenia towaru Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym oraz złożyć pisemną reklamację, do której Sprzedający ustosunkuje się pisemnie w ciągu 14 dni roboczych.
3. W przypadku widocznego uszkodzenia paczki Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki przy odbiorze oraz wypełnienia protokołu szkody.
4. Wszelkie reklamowane produkty prosimy kierować na adres korespondencyjny:
Dom Aukcyjny MEBIS sp. z o.o.
ul. Olecka 23
04 – 980 Warszawa
5. Koszty dostarczenia reklamowanego towaru ponosi Kupujący.
6. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego dotyczące koloru czy struktury papieru lub koperty nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
7. Różnice w odcieniu, rodzaju papieru, dodatków wykorzystywanych do tworzenia papeterii, itp. powstałe z braku możliwości zakupienia właściwych produktów u producenta nie stanowią podstawy do reklamacji.
8. Kupujący akceptuje fakt, iż w zamówieniach produktów papeteryjnych wykonywanych drogą manufakturową mogą powstać niewielkie różnice i niedoskonałości w zamówionych produktach, co nie będzie stanowić podstawy do reklamacji.
9. Po ostatecznej akceptacji i zatwierdzeniu składu tekstu na kartach i zaproszeniach nie uwzględniamy reklamacji związanych z błędami oraz wadami tekstu. PaperLove nie jest zobowiązany do oceny poprawności przekazanych do druku tekstów i korygowania w nich ewentualnych błędów.

§ 8. INNE POSTANOWIENIA

1. Sprzedający w szczególnych przypadkach zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji złożonego zamówienia.
2. W przypadku towarów personalizowanych, których Kupujący jest autorem to Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za umieszczane/publikowane treści, zdjęcia, projekt graficzny.
3. Sprzedający nie zrealizuje zamówienia, którego treść lub zdjęcie mogłyby naruszać polskie lub międzynarodowe prawo, w tym także również nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujące przemoc, treści pornograficzne, naruszające godność czy dobre imię osób trzecich oraz uznane powszechnie za naganne moralnie, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za treści, zdjęcia, których umieszczenie na produkcie na życzenie Kupującego, spowodowałoby naruszenie praw autorskich im pokrewnych.
5. Sprzedający ma prawo do opublikowania zrealizowanych zamówień w swoim port folio, a w szczególności na profilu PaperLove założonym na www.facebook.com, na stronie internetowej www.paperlove.com.pl oraz na Instagramie: paperlove_papeteria_slubna
6. Sprzedający zastrzega, że Kupujący poprzez zakup papeterii PaperLove nie nabywa autorskich praw majątkowych do danego produktu lub wzoru, co jest równoznaczne z zakazem kopiowania, drukowania, sprzedawania, użyczania oraz dokonywania wszelkich czynności naruszających prawa autorskie.
7. Dane osobowe Kupującego otrzymane w ramach złożonego zamówienia będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz za dodatkową zgodą Kupującego prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych PaperLove. Administratorem danych osobowych jest Dom Aukcyjny MEBIS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Sprzedawca zastrzega, że dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim lub przetwarzane w inny sposób. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich korekty, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 ze zm.).

§ 9. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informuję, że:

  1. administratorem danych osobowych Klienta jest Dom Aukcyjny MEBIS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-980), ul. Olecka 23;
  2. dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu korzystania ze sklepu internetowego PaperLove i realizacji złożonego zamówienia;
  3. odbiorcą danych osobowych Klienta będzie FIZ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
  4. a dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym wystawiono rachunek lub fakturę VAT zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591;
  5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  7. podanie danych osobowych przez Klienta jest warunkiem zawarcia umowy. Klient jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość realizacji zamówienia;
  8. Klient wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach PaperLove na jego adres e-mail, jednoznacznie wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej przez Dom Aukcyjny Mebis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Oleckiej 23 środkami komunikacji elektronicznej, z których przesyłania w każdej chwili może zrezygnować lub dokonać zmiany danych wprowadzonych w procesie rejestracji;
  9. Klient wyrażając zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Dom Aukcyjny MEBIS sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), może w każdej chwili zrezygnować lub dokonać zmiany swoich danych osobowych wprowadzonych w procesie rejestracji.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz o prawach konsumenta ustawy z 30 maja 2014 roku.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl